“Zdaj vemo, kako močni smo, ko stopimo skupaj!”

Nastanek sindikata v multinacionalki Nefrodial - Fresenius Medical Care Slovenija

RO CEDRA

Po 18 mesecih skupnega dela z delavkami in delavci smo v dializnih centrih Nefrodial - Freseniusu Medical Care Slovenija, ki je del mednarodne skupine Fresenius Medical Care AG & Co -, decembra 2021 uspeli ustanoviti reprezentativni sindikat Nefrodial/Fresenius, ki deluje v sklopu panožnega Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije (v nadaljevanju sindikat ZSVS). Sindikat združuje tako medicinske sestre, tehnike, strežnice ter tudi delavke in delavce v administraciji ter prodaji. Že po enem mesecu je sindikat začel s pogajanji za spremembe plačnega sistema, višjih plač in spremembe delovnega časa. Sindikat si je že izpogajal 1 višji izhodiščni plačni razred za vsako delovno mesto in 1,33-odstotni pribitek na vsako oddelano leto v Nefrodialu. Nekaterim delavkam in delavcem, odvisno od oddelanih let v podjetju, se je osnovna plača dvignila kar za 35 odstotokov (600 evrov bruto). Gre za izjemni uspeh, pogajanja pa se nadaljujejo.

Kljub izgorelosti in težkim pogojem, ki jih še zaostruje epidemija COVID-19, je delavkam in delavcem uspelo: skupaj so uspešno premagali razdrobljenost, vsesplošno nezaupanje, pa tudi razdalje med centri - večina sestankov in pogovorov je namreč potekala po Zoom-u in telefonu. Delavke in delavci so po več kot 20 letih dvoma stopili skupaj in dokazali, da organizirani ter povezani lahko dosežejo spremembe. Sindikat ZSVS, ki se je bliskovito odzval na klic delavk ter delavcev, je novo nastajajočemu sindikatu ponudil vso potrebno podporo in pomoč ter se skupaj z odborom že januarja pričel pripravljati na pogajanja z vodstvom.

Na sestanku v februarju, kjer se je članstvo pridružilo stavki vseh zdravstvenih in skrbstvenih delavcev, ki je potekala 16. 2. 2022, je sodelovala več kot polovica vseh članic in članov sindikata. Predsednik Gregor Zagorc je sestanek zaključil z besedami: “Več nas je, močnejši smo!”

FRESENIUS - ZDRAVSTVENA MULTINACIONALKA, ki v Sloveniji deluje kot koncesionar

Za kakšno podjetje sploh gre? Fresenius je vodilna mednarodna multinacionalka na področju medicinske tehnologije in zdravstvene oskrbe. Usmerjeno je v proizvodnjo izdelkov in izvajanje storitev za dializo, ter vodenje bolnišnic in ambulant za oskrbo. Zaposluje okoli 294.000 delavk in delavcev v več kot 100 državah po svetu (56 % v Evropi, 26 % v Severni Ameriki, aktivno pa je tudi v Aziji, Južni Ameriki in v Afriki). Multinacionalka je imela leta 2019 35,5 milijarde evrov prometa, profit pred plačilom davkov, pa je znašal kar 4,6 milijarde evrov. Po besedah podjetja je bilo to že 16. zaporedno rekordno leto!

Fresenius si prizadeva postati vodilni svetovni ponudnik izdelkov in terapij za kronične bolnike in je znan po svojem agresivnem nastopu na mednarodnem trgu. Podjetje izkorišča vse večje družbene potrebe po zdravstvenih storitvah - tem potrebam pa zaradi neoliberalnih državnih politik ne sledijo javne storitve, temveč se jih prepušča privatnemu kapitalu. Zdravstvene potrebe so vse donosnejši vir izkoriščanja s strani kapitala. V Sloveniji je Nefrodial eden največjih zasebnih koncesionarjev v zdravstvu. V šestih dializnih centrih se zdravi več kot četrtina vseh pacientov v državi.

Njihova strategija hitre rasti in visokih dobičkov temelji na prevzemanju drugih, še vedno močnih podjetij. Strateško se lotevajo "vertikalne integracije", kar pomeni, da sami proizvajajo vse, kar potrebujejo za svoje obratovanje - od vseh aparatur do storitev. S takšnim modelom se izognejo zunanjim proizvajalcem in dobaviteljem, saj hčerinska podjetja trgujejo med seboj, kar ustvarja številne sinergijske učinke za podjetje. Strateško vlagajo v tiste dele sveta, kjer je podjetje že na vodilnem položaju in trg še ni zasičen. Med drugim je Fresenius prisoten v 16 od 20 največjih davčnih oaz na svetu. Podjetje je prav tako znano po izigravanju in zniževanju delavskih standardov, tako v primeru plač in delovnih pogojev kot varnosti pacientov, še posebej v državah, kjer ne poznajo kolektivnih pogodb na ravni panoge.

Več o poslovanju podjetja je dostopno v študiji Lucy Redler, Our health, their profit. Case studies on union busting by healthcare corporations and trade union resistance.

ZAČETNI KORAKI ORGANIZIRANJA V NEFRODIALU / FRESENIUS

Cedra je 2020 pričela z intenzivnim raziskovanjem stanja in delovnih pogojev v Nefrodialovih dializnih centrih v Celju, Ljubljani, Krškem, Naklem, Dragomerju in Mariboru. S pomočjo raziskovalnih intervjujev smo lahko razbrali ključne probleme in težave zaposlenih ter pridobili kontakte. Z dvema aktivnima delavkama smo v dobrem mesecu ustanovili neformalni delavski odbor, sestavljen iz zagnanih in izkušenih medicinskih sester, ki so predstavljale vsaka svoj center. Delavski odbori so osrednja organizacijska oblika, ki kolektivno sprejema odločitve in usmerja delovanje. Članice odbora so tiste, ki lahko najhitreje in najbolj učinkovito nagovorijo svoje sodelavce ter jih povežejo. Kolektivna včlanitev omogoča, da se članice in člani že v začetni fazi ubranijo pred negativnimi vplivi ustrahovanja in discipliniranja. Po ustanovitvi odbora smo lahko pričeli z intenzivnim sodelovanjem in uporabo različnih metod ter orodij organiziranja članstva. Vzpostavili smo medsebojno zaupanje!

Sestanki odbora so potekali redno na 14 dni. Predstavnice so na sestankih poročale o dogajanjih po centrih in se kolektivno odločale o nadaljnjih korakih. Postale so “oči in ušesa” bodočega sindikata.

Z odborom smo sprejeli skupni pristop: gradimo vključujoč, demokratičen sindikat, z vizijo izboljšanja delovnih pogojev v Nefrodialu in hkrati izboljšanja stanja v dializi ter v javnem zdravstvu nasploh. Delavke so na sestankih sproti poročale o skupnih premikih in izvedenih nalogah. S pomočjo metode mapiranja delovnega mesta so se strateško lotile analiziranja stanja po svojih centrih, izpostavile so skupne in specifične probleme ter identificirale sodelavce, ki bi se bili pripravljeni pridružiti sindikatu.

Kaj je mapiranje? Mapiranje je osnovno orodje organiziranja. Z njim se predstavnice odbora strateško lotijo popisa delovnih mest, odnosov med sodelavci in problemov. V tabele beležijo sodelavke, pridobivajo njihove telefonske številke in maile ter jih rangirajo - kateri sodelavci imajo potencial, koga bodo lahko nagovorile šele v skupni akciji, kateri so nevtralni, kateri sindikatu nasprotujejo itd. Na osnovi mapiranja lahko odbor skupaj s predstavnicami sprejme različne taktike nagovarjanja, delijo se izkušnje in sprejemajo nadaljnji koraki oz. naloge. Skozi ta proces se delavke vse bolj kalijo kot organizatorke, sindikat pa začenjajo razumeti kot lastno organizacijo, kar prinaša večjo aktivnost vseh. Mapirajo se tudi posamezni problemi in težave na nivoju določenih poklicnih skupin, oddelkov, centrov in samega podjetja. S prepoznavanjem/identificiranjem skupnih težav, ki jih delavke in delavci najbolj občutijo, se iščejo načini, kako sodelavce povezati v akciji za reševanje skupnih problemov. S pomočjo mapiranja lahko odbor hitro prepozna, če je že pripravljen za akcijo, na katerih oddelkih ali po katerih centrih so sodelavci najbolj in najmanj povezani ter kje bo treba vložiti še več angažmaja. Odbor lahko še hitreje prepozna nove predstavnike in aktiviste, ki lahko še učinkoviteje nagovorijo preostale.

Primer mapiranja, ki se tudi po ustanovitvi sindikata ne konča. S pomočjo nenehnega mapiranja se sindikat lahko še uspešneje krepi in gradi organizacijsko moč.

V Nefrodialu so se predstavnice izkazale kot izjemne organizatorke, kajti pridobile so kar 61 odstotkov vseh sodelavk in sodelavcev, ki so bili pripravljeni vstopiti v sindikat. Vzpostavili smo skupni komunikacijski kanal (Google group) (dvostranski komunikacijski kanal, ki služi hitremu obveščanju, izvajanju glasovanj, posvetovanju, preverjanju stanja na terenu, sklicevanju sestankov itd.) in pripravili anketo o problemih.

Ti problemi vključujejo:

 1. visoko intenzivnost in obseg dela, izgorelost;
 2. neprimerne standarde in normative;
 3. skrajšan delovnik s 7 na 6,5 ure ob istem številu zaposlenih na izmeno;
 4. slab položaj strežnic (minimalna plača in preobremenjenost - prevzemanje nalog, ki niso v njihovi pristojnosti);
 5. vse več neplačanih nadur;
 6. onemogočeno napredovanje;
 7. slabi medsebojni odnosi, nepovezanost.

Z vzpostavitvijo skupnega komunikacijskega kanala smo med delavke in delavce uspešno delili informacije ter razdelili anketi - pomembno orodje, s katerim v proces ustanavljanja in delovanja sindikata vključujemo delavske kolektive. Ti so bili tako prvič vpeti v skupne aktivnosti, njihovo mnenje in interesi pa so bili uslišani ter upoštevani. Z anketami (fizičnimi ali elektronskimi) pridobivamo in preverjamo, kakšne so težave in problemi. S pomočjo kratkih fizičnih anket lahko predstavnice še lažje nagovorijo sodelavke, jih povabijo v sindikat in razložijo, zakaj je njihovo mnenje in aktivnost v sindikatu ključna za uspeh.

Odbor je na podlagi ankete in pogovorov ena na ena pripravil letak, ki so ga predstavnice po centrih delile med sodelavke in sodelavce.

ORGANIZIRANJE SKORAJ NIKOLI NE POTEKA POVSEM GLADKO

Junija 2021 je organizacijski projekt v Nefrodialu doživel hladen tuš, kajti na dan ustanovitvene skupščine so predstavnice v odboru potegnile zavoro. Čeprav je do tedaj vse potekalo gladko, je na odboru padla odločitev, da se ustanovni sestanek odpove in prestavi na termin po dopustih. Kljub dobremu delu in izjemni angažiranosti se je nadaljnje organiziranje ustavilo, kajti nihče ni hotel formalno prevzeti vloge sindikalnega zaupnika oz. zaupnice. Zaustavilo se je tudi pri ključnem političnem vprašanju: h kateremu panožnemu sindikatu naj se delavke in delavci Nefrodiala pridružijo. V skupni razpravi se je odbor odločal, ali se pridružiti splošnemu ali poklicnemu sindikatu. Prišlo je poletje in vsi smo morali stopiti korak nazaj. A smo se dogovorili, da aktivnosti ponovno zaženemo po poletnih počitnicah.

PREOBRAT - NOV ZAGON IN USTANOVITEV SINDIKATA

Po dopustih smo ponovno začeli z aktivnostmi. Na skupnem sestanku smo s predstavnicami prišli do enotnega sklepa: sprejeli smo odločitev, da se ustanovi sindikalna enota znotraj Sindikata zdravstva in socialnega varstva, v katerega se lahko včlanijo vsi poklicni profili, da se ohranita enotnost ter solidarnost vseh delavcev v zdravstvu. Skupaj s predstavnicami smo nadaljevali s prvotnim pristopom: ustanovitev širšega sindikata dialize, ki bo imel širok program tudi za javno zdravstvo ter bo vključen v enega od panožnih sindikatov. Ponovno smo pričeli s povezovanjem in krepitvijo odbora na podlagi pogovorov ena na ena, mapiranjem, razdeljevanjem letakov in zbiranjem pristopnih izjav za sindikat. V odboru so nekatere obraze zamenjali novi predstavniki, identificirali pa smo tudi namestnike, ki bi predstavnicam pomagali pri obsežnem nagovarjanju sodelavcev. Po petih tednih dela na terenu so predstavnice zbrale 50 pristopnih izjav od 130 zaposlenih, še vedno pa nismo imeli kandidatke ali kandidata za sindikalnega zaupnika.

Sredi novembra so predstavnice prišle na dan s kandidatom - namestnikom predstavnice iz Krškega Gregorjem Zagorcom. Ta se je bil pripravljen še bolj vključiti v sindikalne aktivnosti in zastopati svoje sodelavke in sodelavce. Po tem preobratu so priprave na ustanovno skupščino potekale gladko.

Dvanajstega decembra 2021 se je na ustanovnem zboru preko Zooma zbralo 30 delavk in delavcev Nefrodiala, predstavniki sindikata ZSVS in člani Cedre. Sprejeti so bili program in statut sindikata ter akcijski načrt za doseganje sprememb (ključne zahteve, ki so bile preverjene z intervjuji, pogovori in anketami). Članice in člani so izvolil tudi svoje predstavnike (sindikalnega zaupnika in člane izvršnega odbora - predstavnike iz vsakega centra in admistracije) in odprli razpravo o pomenu nadaljnega organiziranja in skupnih akcij.

NOVO LETO - ZAČETEK POGAJANJ, PRVA ZMAGA IN STAVKA

S 36 odstotki članstva je reprezentativen sindikat takoj po novem letu pričel z uresničevanjem akcijskega načrta. Na prvem sestanku z vodstvom je bila podpisana pogodba o pogojih delovanja sindikata. Sindikalnemu zaupniku so se odprla vrata dializnih centrov in tako je že v februarju začel z obiskovanjem centrov in pogovori z zaposlenimi. Po kolektivni pogodbi sindikalni zaupnik prejme tudi določeno število ur glede na število članstva za opravljanje sindikalnega dela. V sindikatu so se odločili, da se ure solidarno razdelijo med sindikalnega zaupnika (7 ur na mesec), podpredsednika (8 ur na leto) in člane izvršnega odbora (vsak član 7 ur na leto). Članice in člani so tudi sprejeli sklep, da se srečujejo redno enkrat na mesec preko zooma, v primeru dodatnih aktivnosti ali sestanka z vodstvom pa tudi pogosteje. Sindikat si na ta način prizadeva za čim bolj organizirano, informirano in usposobljeno članstvo. Z vpeljevanjem demokratičnih in vključujočih praks ustvarja pogoje, ki bodo delavkam in delavcem različnih poklicev, enot in skupin omogočili soodločanje pri skupnih ciljih, taktikah in strategijah. Takšen pristop je nujen, če želimo poleg gole reprezentativnosti (število članov) tudi aktivno članstvo v primeru protestov, stavk ali drugih akcij (organizacijska moč).

V nedeljo, 6. 2. 2022, se je odvil prelomen sestanek, na katerem je 30 članic in članov po prvih pogovorih z vodstvom usklajevalo še zadnje podrobnosti zahtev in soglasno sprejelo odločitev za sprejem izpogajanega dogovora:

 • 1 višji izhodiščni plačni razred za vsako delovno mesto;
 • 1,33-odstotni pribitek na vsako oddelano leto v Nefrodialu (gre v bruto osnovo);
 • ohranitev plačila za dodatne naloge;
 • omejitev višine osnovne bruto plače po plačni lestvici;
 • ohranitev višine malice in regresa.

Pogajanja so tekla hitro, kajti Nefrodial kot koncesionar do sedaj ni upošteval minimalnega standarda plač, ki je določen v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. Sindikat se je po novem letu še okrepil (56 odstotkov včlanjenih) in postaja močnejši. Sindikalni zaupnik Gregor Zagorc je po sestanku dejal: “Nekateri izmed nas v podjetju delamo že 20 let in mnogi si nismo upali niti spregovoriti na glas. Zdaj vemo, kako močni smo, ko stopimo skupaj.”

Uspeh sindikata Nefrodial/Fresenius je izjemen. Kljub razpršenosti centrov in težkim pogojem so delavke in delavci v zelo kratkem času začeli nastopati kot enoten kolektiv, ki se skupaj bori za boljše delovne pogoje na ravni podjetja in tudi širše. Članica Nevenka je izpostavila: “Glede na doseženo lahko rečem, da mi je zelo žal, da nismo že prej pristopili k organiziranju sindikata. Kot posamezniki smo bili boj Don Kihota z mlini na veter, v sindikatu pa smo močni in nas ne morejo več odpraviti s praznimi besedami in s prelaganjem odgovornosti na druge.”

“Po slabi izkušnji s sindikatom pred leti sem bila glede ponovnega članstva sprva skeptična,” je povedala članica Vlasta. “Po prvih pogovorih s člani Cedre sem spoznala, da so stvari drugačne, cilji jasni. Že doseženi uspehi so me prepričali. Tudi sodelavci so bili takoj pripravljeni za vstop v sindikat. Stvari so šle v pravo smer, delni uspehi so že vidni. Čaka nas še trd boj tudi naprej!”

A trenutni uspeh še ne prinaša miru. Sindikalno delovanje je stalno na preizkušnji. V določenih centrih podjetja vodstvo pritiska na zaposlene, naj se ne včlanijo ali celo izpišejo iz sindikata. To je oviranje ustavno zagotovljene pravice do sindikalnega organiziranja. Kolektiv je odločen, da bo to pravico tudi uveljavil v praksi in onemogočil vsakršno šikaniranje zaposlenih.

PRVIČ DEL PANOŽNE STAVKE

Zaposleni v Nefrodialu se vse do zdaj niso vključevali v širše sindikalne aktivnosti, a že kmalu po ustanovitvi so se pridružili zgodovinski stavki zdravstva in socialnega varstva. Sindikat se je 16. 2. pridružil panožni stavki za nadaljevanje pogajanj, za sprejetje standardov in normativov, boljše delovne pogoje, višje plače in zavedanje o soodvisnosti vseh poklicev v zdravstvenem in socialnem varstvu. S pomočjo glasovanja se je članstvo enotno uskladilo in na dan stavke prekinilo z delom v ambulantah, hemodializa pa je za paciente potekala počasneje. Predsednik je k stavki pozval vse delavke in delavce, tako člane kot nečlane sindikata. Članstvo je bilo tudi obveščeno, naj uporabnike osveščajo z jasnim sporočilom: »Kljub temu, da skrbim za vas - STAVKAM!«

Stavkajoči v dializnem centru Nefrodial, 16. 2. 2022.

ŠIRŠI POMEN DELAVSKEGA ORGANIZIRANJA

V sodelovanju z Rosa Luxemburg Stiftung in UNI Global (Union’s Care) smo člani Cedre skupaj delavkami in delavci izoblikovali strategijo, ki je zajemala različne metode in orodja organiziranja. Ključen korak za uspeh je bila identifikacija najbolj borbenih in aktivnih delavk s katerimi smo ustanovili močan odbor. Za gradnjo moči in nadaljno organizacijsko delo so ključne delavke in delavci - potrpežljive in izjemno vztrajne predstavnice, ki lahko svoje sodelavke in sodelavce najbolj uspešno nagovorijo in vključijo v skupni boj, kljub njihovemu začetnemu obotavljanju.

Naš projekt v Nefrodialu je majhen korak v smeri izboljšanja delovnih pogojev in vzpostavljanju kvalitetnejšega zdravstvenega sistema. Delavstvo v dializnih centrih se je organiziralo, izenačilo standarde z javnim sektorjem, prekinilo spiralo nižanja standardov in normativov s strani mednarodnih multinacionalk ter se solidarno vključilo v stavko celotne panoge - stavko, ki je najpomembnejše orodje delavskega razreda v boju proti kapitalu in njegovimi predstavniki.

V kapitalistični družbi, kjer je vse podvrženo logiki ustvarjanja profita, je na udaru tudi zdravstveni in skrbstveni sektor, ki se postopoma privatizira, s čimer se drastično omejuje dostop do storitev za veliko večino prebivalstva. Profitni motiv prispeva k dvigu cen storitev, kar za večinski del prebivalstva pomeni mnogo slabšo zdravstveno oskrbo, vse več skrbstvenega dela pada na ramena delavskih gospodinjstev, starejše generacije pa so izpostavljene skrajni preživetveni negotovosti. Javne storitve so za kapital nujen strošek - načrtni finančni rezi in zanemarjanje realnih potreb javnih institucij (zastareli standardi in normativi, manko kadra), onemogočajo, da bi delavke in delavci svoje delo kvalitetno opravljali. V imenu zniževanjev stroškov se dodatno obremenjuje delavke in delavce, ki se soočajo z vse večjo izgorelostjo in stresom.

Iz stavke 16. 2. 2022, ki je šele začetek stopnjevanja aktivnosti za dostopen ter kvaliteten zdravstveni in skrbstveni sistem, se lahko delavke in delavci naučimo dvoje: prvič, kapital in politični predstavniki bodo le stežka pristali na nižanje dobičkov, ki ga prinaša dvig plač in nujna sprememba zastarelih standardov ter normativov. Drugič, le močan, povezan in med seboj solidaren delavski razred lahko uresniči lastne interese in ogrozi njihove. Le dobro organiziran in povezan delavski razred lahko vzpostavi kvalitetnejše, vsem dostopne javne storitve, ki so pogoj za dvig življenjskega standarda celotne družbe in ne le posameznikov. Naš boj je skupen, je boj delavk in delavcev v vseh sektorjih, na državni in mednarodni ravni ter boj uporabnikov in lokalnih skupnosti za boljši jutri.

več v Raziskovalni članki