Skrbstveni sektor v Sloveniji

Raziskovalni zvezek se ukvarja z vprašanjem reproduktivnega dela v sodobnem kapitalizmu in podrobneje z vprašanjem skrbstvenega dela znotraj trenutnega družbenoekonomskega ustroja v Sloveniji. Z vzponom neoliberalnega kapitalizma od 70-ih let 20. stoletja naprej smo lahko priča deregulaciji, privatizaciji in umiku države s področja storitev družbene reprodukcije in socialne oskrbe.1 Ta proces se nadaljuje tudi po gospodarski in finančni krizi, ki je nastopila leta 2008, v resnici sta se privatizacija in spodjedanje javnih storitev še pospešili.2 V sektorju dolgotrajne oskrbe smo priča oteženemu dostopu do skrbstvenih storitev, neustreznemu financiranju javne skrbstvene mreže ter podeljevanju koncesij zasebnim podjetjem, ki kujejo dobičke na ramenih starejših in njihovih družin.

V uvodu je predstavljena družbena reprodukcija in reproduktivno delo v kapitalizmu, nato sledi pregled sistema dolgotrajne oskrbe in procesov, ki se v njem odvijajo v Sloveniji. Tretji del zvezka predstavljata študiji primera, najprej analiza delovnih pogojev v slovenskih domovih starejših občanov in nato analiza rezultatov ankete, ki smo jo opravili med člani gospodinjstev, ki skrbijo za svojega družinskega člana - bodisi doma, bodisi tako, da biva v domu starejših občanov. Na podlagi obeh skušamo odgovoriti na vprašanje - ali je med skrbstvenimi delavkami in delavci, med uporabniki storitev ter med njihovimi svojci - smotrno vzpostaviti fronto, ki bi se bila zmožna zoperstaviti spodjedanju javne mreže dolgotrajne oskrbe, nižanju kvalitete oskrbe in privatizaciji skrbstvenih storitev ter se boriti za javno in vsem dostopno dolgotrajno oskrbo.

Celoten raziskovalni zvezek je dostopen na povezavi:

Cedra - Skrbstveni sektor v Sloveniji

več v Raziskovalni zvezki